ollashop

Algemene voorwaarden


PDF Algemene Voorwaarden

 
Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Ollashop, gevestigd te Venhuizen.                                                                                            

De opdracht (directe levering) of bestelling door de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden.
Bijzondere, van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Koopt U via de webshop, zonder de artikelen te hebben gezien of gebruik te hebben gemaakt van de passervice of  aanmeten, heeft U recht op herroeping recht.  

Artikel 2 Aanmeten
Zadels die worden aangemeten bij de klant op stal door Ollashop                                                 
Bij het aanmeten van een zadel vragen wij altijd een pasconsult bedrag.

Artikel 3 Prijzen
Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van, op het tijdstip van afsluiting, geldende prijzen.

Artikel 4 Annuleren/retourneren
Als na aanmeting de opdracht wordt geannuleerd en het zadel is reeds gemaakt maar nog niet afgeleverd, wordt er 5 % in rekening gebracht.

Artikel 5 Wijziging van de opdracht
Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk, mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken, dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Dit geldt voor wijzigingen vlak voor of na levering, tenzij met Ollashop anders overeengekomen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
Ollashop is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a) Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
Ollashop is niet aansprakelijk voor letsel bij paarden in wat voor vorm dan ook. Kosten van dierenartsen en therapeuten kunnen niet op Ollashop verhaald worden.
Ollashop is bij het uitvoeren van een opdracht slechts voor, zover zijn verzekering dit dekt, aansprakelijk voor door zijn schuld ontstane of aan hem toe te rekenen schade aan eigendommen van de opdrachtgever van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werk(en).

Artikel 7 Reclameren
Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken, en bij aanwezigheid daarvan Ollashop terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
Indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na de dag van levering c.q. oplevering gebreken heeft aangegeven, dan wordt de opdrachtgever geacht met het geleverde in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie
Ollashop dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
Ollashop garandeert de pasvorm van door hem geleverde, gecorrigeerde en gerepareerde goederen, met name zadels, uitsluitend op het moment van de levering ervan. Ollashop sluit elke aansprakelijkheid voor nadien optredende verslechtering van die pasvorm uit, met name verslechtering als gevolg van veranderingen in de paardenrug.

Artikel 8 Overmacht
In geval Ollashop niet in staat is aan zijn verplichtingen uit hoofde van een met de opdrachtgever aangegane overeenkomst (volledig) te voldoen als gevolg van overmacht, is Ollashop bevoegd de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten dan wel te wijzigen totdat de overmacht is geëindigd, en blijft de opdrachtgever gehouden eventueel geleverde prestaties te betalen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
Zolang Ollashop geen volledige betaling voor de door hem geleverde goederen heeft ontvangen blijven de geleverde goederen eigendom van Ollashop.
Ollashop heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte, en geleverde goederen zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 
Artikel 10 Tijdelijk ter beschikking stellen zadel
Indien Ollashop ter vervanging van een door hem in reparatie genomen zadel, ter overbrugging van de periode tot aan de levering van een verkocht zadel, of anderszins, een zadel ter beschikking stelt, geschiedt dat hetzij in bruikleen, hetzij krachtens verhuur, zulks als door Ollashop bij die ter beschikking stelling te bepalen. De eigendom van het zadel blijft bij Ollashop. Hiertoe wordt een overeenkomst opgesteld die door opdrachtgever en Ollashop worden ondertekend.
De ter beschikking stelling geschiedt voor de periode tot aan de levering van het door Ollashop verkochte zadel dan wel de teruggave van het gerepareerde zadel, tenzij bij de ter beschikkingstelling anders is bepaald, onverminderd het hierna onder bepaalde.
Ollashop is in alle gevallen te allen tijde bevoegd de ter beschikking stelling zonder opgaaf van redenen te beëindigen.
Degene aan wie het zadel ter beschikking is gesteld is aansprakelijk voor alle schade aan, en verlies of diefstal van, het zadel, een en ander zoals vermeld in de huur-/uitleenovereenkomst.
Bij beëindiging van de ter beschikkingstelling dient het zadel onverwijld aan Ollashop te worden teruggegeven, en wel in de staat waarin het zich ten tijde van de ter beschikking stelling bevond. Indien Ollashop bij de ter beschikkingstelling een waarborgsom heeft ontvangen dient deze gelijktijdig met de teruggave van het zadel te worden terugbetaald, onder inhouding van het door Ollashop geschatte bedrag van de schade die tijdens de ter beschikkingstelling aan het zadel is toegebracht. Onder schade worden te dezen mede verstaan de kosten van het terugbrengen van het zadel in de staat waarin het zich ten tijde van de ter beschikking stelling bevond, ongeacht of die staat een betere of slechtere was.
Degene aan wie het zadel ter beschikking werd gesteld is niet bevoegd het zadel aan een derde in gebruik te geven.
Indien het zadel uit de macht van de persoon aan wie het ter beschikking werd gesteld is geraakt, dient laatstgenoemde Ollashop daarvan terstond in kennis te stellen.
Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het zadel werd opgemaakt, wordt het zadel geacht in onbeschadigde toestand ter beschikking te zijn gesteld.
Alle hiervoor vermelde bepalingen zijn eveneens van toepassing op andere goederen dan zadels indien door Ollashop tijdelijk ter beschikking gesteld.
Het is mogelijk een zadel van Ollashop te huren. Het wordt door Ollashop bepaalt of opdrachtgever hiervoor in aanmerking komt. Op huurzadels zijn specifieke voorwaarden van toepassing die per persoon en situatie kunnen verschillen.

Artikel 11 Geschillen
Op alle overeenkomsten is met Ollashop is het Nederlands recht van toepassing. Een beroep op de bepalingen van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Alleen de rechter in de vestigingsplaats van Ollashop is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
Artikel 12  Identiteit van de ondernemer
Òllá shop
Lakemanweg 1
1606MH Venhuizen
Nederland

Telefoonnummer:  0031(0)6 20719545
Bereikbaar op werkdagen tussen 9.30 uur en 17.30 uur
E-mailadres: allinfo@ollashop.nl

KvK-nummer: 37119077
BTW-identificatienummer: NL120386926B02
 

 
 
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN