ollashop

Algemene voorwaarden  (Alleen voor Consumenten)


 
Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Ollashop, gevestigd te Venhuizen.                                                                                            

De opdracht (directe levering) of bestelling door de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden.
Bijzondere, van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
Koopt U via de webshop, zonder de artikelen te hebben gezien of gebruik te hebben gemaakt van de passervice of  aanmeten, heeft U recht op herroeping recht.  

Artikel 2 Aanmeten
Zadels die worden aangemeten bij de klant op stal door Ollashop                                                 
Bij het aanmeten van een zadel vragen wij altijd een pasconsult bedrag.

Artikel 3 Prijzen
Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van, op het tijdstip van afsluiting, geldende prijzen.

Artikel 4 Annuleren/retourneren
Als na aanmeting , bestelling en betaling de opdracht wordt geannuleerd , wordt er 5 % in rekening gebracht.

Artikel 5 Wijziging van de opdracht
Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk, mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken, dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Dit geldt voor wijzigingen vlak voor of na levering, tenzij met Ollashop anders overeengekomen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
Ollashop is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a) Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
Ollashop is niet aansprakelijk voor letsel bij paarden in wat voor vorm dan ook. Kosten van dierenartsen en therapeuten kunnen niet op Ollashop verhaald worden.
Ollashop is bij het uitvoeren van een opdracht slechts voor, zover zijn verzekering dit dekt, aansprakelijk voor door zijn schuld ontstane of aan hem toe te rekenen schade aan eigendommen van de opdrachtgever van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werk(en).

Artikel 7 Reclameren
Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken, en bij aanwezigheid daarvan Ollashop terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
Indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na de dag van levering c.q. oplevering gebreken heeft aangegeven, dan wordt de opdrachtgever geacht met het geleverde in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamatie
Ollashop dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
Ollashop garandeert de pasvorm van door hem geleverde, gecorrigeerde en gerepareerde goederen, met name zadels, uitsluitend op het moment van de levering ervan. Ollashop sluit elke aansprakelijkheid voor nadien optredende verslechtering van die pasvorm uit, met name verslechtering als gevolg van veranderingen in de paardenrug.

Artikel 8 Overmacht
In geval Ollashop niet in staat is aan zijn verplichtingen uit hoofde van een met de opdrachtgever aangegane overeenkomst (volledig) te voldoen als gevolg van overmacht, is Ollashop bevoegd de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten dan wel te wijzigen totdat de overmacht is geëindigd, en blijft de opdrachtgever gehouden eventueel geleverde prestaties te betalen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
Zolang Ollashop geen volledige betaling voor de door hem geleverde goederen heeft ontvangen blijven de geleverde goederen eigendom van Ollashop.
Ollashop heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte, en geleverde goederen zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 
Artikel 10 Tijdelijk ter beschikking stellen zadel
Indien Ollashop ter vervanging van een door hem in reparatie genomen zadel, ter overbrugging van de periode tot aan de levering van een verkocht zadel, of anderszins, een zadel ter beschikking stelt, geschiedt dat hetzij in bruikleen, hetzij krachtens verhuur, zulks als door Ollashop bij die ter beschikking stelling te bepalen. De eigendom van het zadel blijft bij Ollashop. Hiertoe wordt een overeenkomst opgesteld die door opdrachtgever en Ollashop worden ondertekend.
De ter beschikking stelling geschiedt voor de periode tot aan de levering van het door Ollashop verkochte zadel dan wel de teruggave van het gerepareerde zadel, tenzij bij de ter beschikkingstelling anders is bepaald, onverminderd het hierna onder bepaalde.
Ollashop is in alle gevallen te allen tijde bevoegd de ter beschikking stelling zonder opgaaf van redenen te beëindigen.
Degene aan wie het zadel ter beschikking is gesteld is aansprakelijk voor alle schade aan, en verlies of diefstal van, het zadel, een en ander zoals vermeld in de huur-/uitleenovereenkomst.
Bij beëindiging van de ter beschikkingstelling dient het zadel onverwijld aan Ollashop te worden teruggegeven, en wel in de staat waarin het zich ten tijde van de ter beschikking stelling bevond. Indien Ollashop bij de ter beschikkingstelling een waarborgsom heeft ontvangen dient deze gelijktijdig met de teruggave van het zadel te worden terugbetaald, onder inhouding van het door Ollashop geschatte bedrag van de schade die tijdens de ter beschikkingstelling aan het zadel is toegebracht. Onder schade worden te dezen mede verstaan de kosten van het terugbrengen van het zadel in de staat waarin het zich ten tijde van de ter beschikking stelling bevond, ongeacht of die staat een betere of slechtere was.
Degene aan wie het zadel ter beschikking werd gesteld is niet bevoegd het zadel aan een derde in gebruik te geven.
Indien het zadel uit de macht van de persoon aan wie het ter beschikking werd gesteld is geraakt, dient laatstgenoemde Ollashop daarvan terstond in kennis te stellen.
Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het zadel werd opgemaakt, wordt het zadel geacht in onbeschadigde toestand ter beschikking te zijn gesteld.
Alle hiervoor vermelde bepalingen zijn eveneens van toepassing op andere goederen dan zadels indien door Ollashop tijdelijk ter beschikking gesteld.
Het is mogelijk een zadel van Ollashop te huren. Het wordt door Ollashop bepaalt of opdrachtgever hiervoor in aanmerking komt. Op huurzadels zijn specifieke voorwaarden van toepassing die per persoon en situatie kunnen verschillen.

Artikel 11 Geschillen
Op alle overeenkomsten is met Ollashop is het Nederlands recht van toepassing. Een beroep op de bepalingen van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. Alleen de rechter in de vestigingsplaats van Ollashop is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
Artikel 12  Identiteit van de ondernemer
Òllá shop
Lakemanweg 1a
1606MH Venhuizen
Nederland

Telefoonnummer:  0031(0)6 20719545
Bereikbaar op werkdagen tussen 9.30 uur en 17.30 uur
E-mailadres: allinfo@ollashop.nl

KvK-nummer: 37119077
BTW-identificatienummer: NL001525752B13


 

Algemene voorwaarden Groothandel/Detailisten.

 .Leveringsvoorwaarden Ollashop.nl , groothandel in ruitersportartikelen. Kvk 37119077 Òllá
 
1. Algemeen

Artikel 1. Definities

1. Opdrachtgever: Een natuurlijk of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer een opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten, de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden.

2. Opdrachtnemer. Een natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht, als bedoeld onder punt a. van dit artikel heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte. of aanbod heeft uitgebracht,

Artikel 2. Geldigheid van deze overeenkomst

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten betreffende door opdrachtnemer te verrichten leveringen, diensten en/of werkzaamheden. Bedingen waarbij van de alge­mene voorwaarden wordt afgeweken zijn slechts van kracht voor zover deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd,

II Overeenkomsten opdrachtgever en opdrachtnemer

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

1. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling, verplicht opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst.

2. Aanbiedingen zijn steeds vrijb1ijvond en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard.

3. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze, met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen, van toepassing zijn.

Artikel 4. Overeenkomsten

1. De overeenkomsten binden opdrachtnemer slechts nadat en voor zover deze door opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd en ondertekend.

2. De opdrachtgever is aan een schriftelijke bevestiging gebonden indien door hem niet binnen 7 dagen na postdatum tegen de inhoud van zodanige bevestiging schriftelijk bezwaar is gemaakt. De opdrachtgever kan zich er nimmer op beroepen geen schriftelijke bevestiging te hebben ontvangen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst bindt opdrachtnemer slechts nadat en voor zover dat schriftelijk is overeengekomen.

3. Opdrachtnemer is gerechtigd de te verrichten diensten en/of leveringen geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.

4. Onder aanbod wordt verstaan een aan de opdrachtnemer gedaan voorstel, offerte of verkooporder tot het aangaan van een overeenkomst dat zodanig is bepaald, dat door ondertekening ervan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.
5. Overeenkomsten worden door Zaldi.nl opgeslagen en bewaard conform de wettelijke be­waartermijn.

Artikel 5. Prijswijzigingen

1. De opdrachtnemer heeft het recht om, indien na datum van de aanbieding van totstandkoming of be­vestiging van de opdracht de inkoopprijzen, alsmede de prijzen van door derden verrichtte diensten en/of werkzaamheden, de prijzen van (hulp)materialen of grondstoffen, de lonen, sociale lasten, belastingen in- of uitvoerrechten en/of andere, kostenfactoren, waaronder begrepen prijsstijgingen als gevolg van koerswijzigin­gen, een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ten gevolge van reeds bij de aanbieding, de totstandko­ming of bevestiging van de opdracht voorzienbare omstandigheden, de prijs overeenkomstig te verhogen,

2. Opdrachtnemer heeft het recht om de overeengekomen prijs te verhogen in geval van de door de opdracht­gever aangeleverde onduidelijke schetsen, tekeningen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke, com­puterprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen, door de opdrachtgever die opdrachtnemer tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan bij het aangaan van de overeenkomst wordt ver­wacht.

3. Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, als meerwerk be­schouwd te worden. Het meerwerk zal apart in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever.

Artikel 6. Facturering / betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling door de opdrachtgever vooraf te geschieden. Indien anders overeengekomen wordt de opdrachtgever geacht na verloop van de overeengekomen betalingstermijn van rechtswege, derhalve zonder enige sommatie of in gebreke stelling, in verzuim te zijn.

2. Indien de uitvoering van de overeenkomst in gedeelten geschiedt, heeft opdrachtnemer het recht om ieder gedeelte afzonderlijk te facturen.

3. Indien de opdrachtgever niet tijdig overeenkomstig dit artikel heeft betaald, is hij verplicht vanaf de dag der opeisbaarheid een rente te betalen, onverminderd de ons verder toekomende, rechten en administratiekos­ten. De rente bedraagt 2% per maand of gedeelte van een maand, vermeerderd met 25,00 euro administratiekosten.

4. Iedere verplichting van opdrachtgever is onzerzijds te allen tijde terstond opeisbaar, indien, de opdracht­gever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn bedrijf liquideert of aan derden overdraagt, een crediteurenregeling entameert of zijn bankkrediet opgezegd ziet, onder curatele of bewind wordt gesteld, dan wel te zijnen laste beslag wordt gelegd, in welke gevallen opdrachtnemer tevens het recht heeft om gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op schadever­goeding en onverminderd onze overige rechten.
                                                                  1
5. De opdrachtgever zal zich nimmer op enige korting, verrekening of opschorting kunnen beroepen, tenzij zulks schriftelijk word overeengekomen,

6. Niet betaling van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle op de op­drachtgever bestaande vorderingen ten gevolg, terwijl de opdrachtnemer in dat geval bovendien het recht heeft om alle eventueel nog lopende overeenkomsten te annuleren met behoud door de opdrachtnemer van het recht op betaling van het reeds geleverde en op schadevergoeding volgens artikel 18.
7. Bij niet tijdige betaling als in lid a. van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente en administratiekosten, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaar­ders en incassobureau. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 25% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van 250,00 euro per overeengekomen opdracht.
8. Op facturen wordt BTW separaat vermeld.

Artikel 7. Leveringsvoorwaarden

1. Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts Een indicatieve strekking. De opdrachtnemer is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
2, Indien geen tijdstip van aanvang van het werk in overeengekomen, is opdrachtnemer gerechtigd om het aanvangstijdstip naar eigen productieproces vast te stellen.

3. Indien gekochte taken binnen de overeengekomen c.q. gestelde termijn niet worden afgenomen door opdrachtgever, dan zal opdrachtgever van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in ge­breke en verzuim zijn. Opdrachtnemer heeft dan het recht te onzer keuze, hetzij nakoming der overeenkomst te vorderen, hetzij deze overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te verklaren en de in artikel 15. bepaalde schadeloosstelling te vorderen.

4. Indien levering op afroep is overeengekomen, heeft opdrachtgever de verplichting tot afname nadat de, afroepperiode zal zijn verstreken.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. In geval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede uitvoering van de overeenkomst, hoe dan ook, is aan opdrachtnemer de eventuele plicht tot vergoeding van schade volledig voldaan door alsnog tot (volledi­ge) uitvoering van de overeenkomst over te gaan, of door het verhelpen van de gebreken voor zover deze aan schuld of nalatigheid van opdrachtnemer kunnen worden verweten en voor zover deze duidelijk omschreven opdrachtnemer ter kennis wordt gebracht.

2. Voor zover door opdrachtnemer niet alsnog tot (volledige) uitvoering van de overeenkomst, of het verhelpen van de gebreken wordt overgegaan, is aan de plicht tot vergoeding van de schade volledig voldaan door betaling van de werkelijk door de opdrachtgever gemaakte kosten tot een maximum van 5%.

3. De opdrachtgever heeft nimmer het recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering van de overeenkomst.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, voor zover die voortvloeit door uit­gebrachte adviezen.
5. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden voor door opdrachtnemer ge­leverde taken, of in opdracht uitgevoerde diensten en/of werkzaamheden, waardoor die derden schade moch­ten hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of op welk tijdtip die schade is geleden.

6. Onze aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever voor werkzaamheden ten behoeve van de opdracht­gever die wij aan een derde hebben opgedragen, gaat niet verder dan die van derde tegen opdrachtnemer, en slechts voor zover deze derde daarvoor daadwerkelijk verhaal biedt.

7. Onze aansprakelijkheid tegenover de opdrachtgever van door opdrachtnemer geleverde zaken en opgeleverde werken gaat nooit verder dan die van onze toeleverancier van de (verwerkte) zaken jegens ons, en slechts voor zover onze toeleverancier daadwerkelijk verhaal biedt.

8. Onze aansprakelijkheid tegenover opdrachtgever blijft te allen tijde beperkt tot het hiervoor in dit artikel bepaalde. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor overige schade, schade aan andere zaken dan de door ons geleverde, schade aan personen, gevolgschade, bedrijfsschade of stagnatieschade, geleden door de opdrachtgever of door derden.

Artikel 9. Transport

1. Het vervoer van alle zaken en materialen, ook die franco verkocht zijn, geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. Verbintenissen tegenover derden aangegaan brengen hierin geen verandering en wor­den geacht in het belang en voor rekening van de opdrachtgever te zijn aanvaard.

2. Opdrachtnemer heeft het recht zaken welke gereed zijn die, door oorzaken onafhankelijk van onze wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan of te doen opslaan en betaling verlangen als had de aflevering plaatsgevonden.

3. Tenzij de opdrachtgever opdrachtnemer tijdig verzoekt het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de goederen en zaken onverzekerd.

4. De keuze van het vervoersmiddel is aan opdrachtnemer. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt zulks ook bij niet franco zendingen, waarbij geen voorschriften voor de verzending door de opdrachtgever zijn gegeven, Belemmeringen of tijdelijke verhindering bij het gekozen vervoermiddel verplicht opdrachtne­mer niet een ander vervoermiddel te bezigen.

5. Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten, zegel-, stations- en inklaringskosten, belastingen, e.d. voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10. Overmacht

1. In geval van overmacht in de nakoming van de overeenkomst ten aanzien van oorlog, mobilisatie, onlus­ten, overstroming, stremmingen of stagnatie in het vervoer, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk, een ongeval, staking uitsluiting, uitvoerbeperkingen, maatregelen van overheidswege of niet-levering of niet tijdige levering van halffabricaten door derden, alsmede opzet of grove schuld van hulppersonen en ander soortgelijke omstan­digheden, worden aangemerkt als niet door de opdrachtnemer toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

2. Uitvoering van aan derden opgedragen werkzaamheden, invoer- of uitvoer- of deviezenrestricties, storing in ons bedrijf of in dat van onze toeleverancier of in het transport, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele to ontbinden, zulks ten keuze van de op­drachtnemer, en betaling to vorderen ter take van het wel uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst,
zonder dat wij gehouden zijn tot bet betalen van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.

Artikel 11. Klachten.

1. Klachten op de uitvoering van werkzaamheden, leveringen en op facturen dienen per aangetekend schrij­ven uiterlijk binnen 8 dagen na oplevering van het werk of zaak, door de opdrachtgever bij ons te zijn inge­diend. Bij gebreke daarvan wordt de opdrachtgever geacht het opgeleverde, c.q. afgeleverde te hebben goed­gekeurd.
2. Klachten kunnen niet worden ingebracht tegen opgeleverde, afgeleverde, in gebruik genomen, verbruikte of door de opdrachtgever vervreemde zaken.
3. Klachten geven de opdrachtgever geen recht om betaling van niet getwiste gedeelten van onze vordering op te schorten.

 Artikel 12. Retour

Het kan zijn dat een product dat u ontvangt niet in orde is. U dient daarom de ontvangen artikelen bij ont­vangst te controleren. Reclameren kan binnen 8 dagen na ontvangst van uw  bestelling. Op verzoek van Ollashop dient u de beschadigde artikelen te retourneren, waarna wij voor via Zaldi in Spanje voor herstel zorgen. Let op, op gebruikte zadels wordt geen garantie gegevens op de kussens en/of het leer. Omdat veel artikelen speciaal voor u besteld of vervaardigd worden kunt  u uw artikelen niet retourneren.
Wij vragen u bij terugzending verzekerd te verzenden.
 
 
 Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

1. Zolang opdrachtgever niet heeft voldaan aan hetgeen waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is ge­houden, met inbegrip van rente en kosten, blijven de door ons geleverde zaken ons eigendom.

2. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd, zulks onverminderd onze overige rechten, om zonder vooraf­gaande aanzegging, sommatie of gerechtelijke tussenkomst, de geleverde zaken en eigendommen terug te nemen en daartoe zo nodig de eigendommen van de opdrachtgever te betreden..

3. Zolang dit eigendomsvoorbehoud van kracht is, is het de opdrachtgever verboden de zaken te vervreem­den, te bezwaren of te (doen) verdwijnen uit de ruimte waarop of de plaats waar deze zich bevinden.

4. De opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer eerst op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop dit eigendomsvoorbehoud op rust.


Artikel 14. Wanbetaling of vrees daarvoor

1. Opdrachtnemer is gerechtigd gedurende de loop van een overeenkomst bij de vrees voor wanbetaling door de opdrachtgever alle overeengekomen werkzaamheden en/of leverantie op te schorten en van de opdracht­gever vooruitbetaling te verlangen, niet alleen voor de lopende overeenkomst maar ook voor de reeds door ons uitgevoerde overeenkomsten, waarvan de betaling door de opdrachtgever niet of slechts gedeeltelijk heeft plaatsgevonden,

2. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever deugdelijke zekerheidstelling te verlangen voor hetgeen de opdrachtgever te eniger tijd uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd zal zijn. Bij niet voldoening hiervan is het lid a. van dit artikel bepaalde van toepassing.

III OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 15. Annulering

1. Bij eenzijdige annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever, voordat met de uitvoering van de opdracht/overeenkomst is begonnen, is opdrachtgever een schadeloosstelling verschuldigd van 30% van de overeengekomen aanneemsom/koopsom, onverminderd ons recht op vergoeding van de schade voor zover deze de 30% overtreft, zoals reeds bestelde inkoop van producten of goederen.
 
 
 Artikel 16. Buitengerechtelijke kosten

1. Alle eventuele kosten, waaronder administratie-, incasso-, deurwaarder,- en advocaatkosten, zowel ge‑
rechtelijke als buitengerechtelijke, welke door opdrachtnemer worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen door de opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten taste van de opdrachtgever.

2. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 25% van het door opdrachtgever verschuldigde bedrag van de met opdrachtnemer overeengekomen aankoopsom / aanneemsom, met een minimum van 250,00 euro, waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd.

3. Buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de vordering ter incasso uit handen is gegeven, ongeacht of de opdrachtgever op de hoogte is.

Artikel 17. Toepasselijk recht

1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt beheerst door het Nederlandse recht.


Ollashop.nl  , detail en groothandel in ruitersportartikelen. Kvk 37119077 Òllá.
Lakemanweg 1a,1606MH, Venhuizen.

 

 
 
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN